Στον… ρυθμό της ανακύκλωσης το Ωραιόκαστρο

Óôï ðñïáýëéï ÷þñï ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò ôïðïèåôÞèçêå êïíôÝéíåñ ãéá ôç óõãêÝíôñùóç ðáëéþí çëåêôñéêþí êáé çëåêôñïíéêþí óõóêåõþí ðñïò áíáêýêëùóç, óôç Èåóóáëïíßêç, ÔåôÜñôç 3 Ìáñôßïõ 2010. Ðñüêåéôáé ãéá ìéá ðñïóðÜèåéá ðïõ Ý÷åé êáèéåñþóåé ðëÝïí ç Êïóìçôåßá ôçò Ðïëõôå÷íéêÞò Ó÷ïëÞò, óôï ðëáßóéï ôùí åáñéíþí «Çìåñþí Ðïëõôå÷íåßïõ 2010». ÁÐÅ ÌÐÅ/PIXEL/ÓÙÔÇÑÇÓ ÌÐÁÑÌÐÁÑÏÕÓÇÓ

Δημιουργείται το πρώτο πανελλαδικό Κέντρο Διαλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Σε περιοχή μεταξύ της Νεοχωρούδας και του Ωραιοκάστρου, σε κτίριο που έχει ήδη προεπιλεγεί και απαιτούνται εργασίες επισκευής, θα δημιουργηθεί το πρώτο πανελλήνιο Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Στο Κέντρο θα συγκεντρώνονται συσκευές από όλη την Ελλάδα, με σκοπό είτε την επισκευή και παραγωγή λειτουργικών μεταχειρισμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, είτε τη διαλογή και συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου επιλέχτηκε ως ο καταλληλότερος Δήμος σε όλη τη χώρα για τη λειτουργία του συγκεκριμένου Κέντρου, μετά τη συμμετοχή του σε διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε από το Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η περιοχή αναμένει οφέλη τόσο ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και ως προς την απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού ανακύκλωσης αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ, ο οποίος θα περιέλθει στην πλήρη κυριότητα του Δήμου μετά τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του Κέντρου.

Οι μεταχειρισμένες ή επισκευασμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που θα προκύπτουν, θα παραμένουν στην κυριότητα του Δήμου, ο οποίος θα μπορεί να προβεί είτε στην πώλησή τους, είτε στη διάθεσή τους σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ανακύκλωση «λευκών» συσκευών και τηγανέλαιων

Στη «μάχη» της ανακύκλωσης των «λευκών» ηλεκτρικών συσκευών αλλά και των τηγανέλαιων θα ριχτούν οι κάτοικοι του Ωραιοκάστρου, καθώς η διοίκηση προχωρά σε συμβάσεις σε ιδιωτικές εταιρίες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Έως τώρα βρίσκονταν σε… αδιέξοδο όσον αφορά τις παλιές και χαλασμένες ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να τις εγκαταλείπουν στα πεζοδρόμια και στους κάδους απορριμμάτων.

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να υπογραφεί σύμβαση με ιδιωτική εταιρία, συνεργεία της οποίας θα μεταβαίνουν στα σπίτια των δημοτών -μετά από ραντεβού- και θα παραλαμβάνουν εντελώς δωρεάν τις ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες στη συνέχεια θα ανακυκλώνονται.

Και για τα τηγανέλαια, όμως, η διοίκηση του Αστέριου Γαβότση προχωρά σε ανάθεση σε ιδιώτη, προσδοκώντας πως πέρα από τα οφέλη για το περιβάλλον, θα αποφέρει και οικονομικά οφέλη προς τον Δήμο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρχουν ειδικά, μεγάλα, δοχεία διάσπαρτα σε όλες τις περιοχές του Δήμου Ωραιοκάστρου, στα οποία θα συγκεντρώνονται τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια από τα νοικοκυριά και τις εταιρίες εστίασης. Στη συνέχεια, η εταιρία θα ζυγίζει την ποσότητα και θα αποδίδει ένα χρηματικό ποσό στο Δήμο, το οποίο θα επιστρέφει ως ανταποδοτικό τέλος στους δημότες.

Υπενθυμίζεται πως τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια έχουν βλαβερές επιπτώσεις για το περιβάλλον, καθώς, όταν καταλήγουν στις αποχετεύσεις, ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, φράζουν τις σωληνώσεις, εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων και προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ