Τοπική αυτοδιοίκηση με έργα, όχι με λόγια

* Του Παντελή Σκαρλάτου

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, απαιτεί εξορθολογισμό του δημοσίου τομέα τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και οργάνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί ούτε πρέπει να μείνει απλός παρατηρητής των αλλαγών. Όμως, δεν πρέπει να γίνει μέρος του προβλήματος, αντιθέτως οφείλει να γίνει μέρος της λύσης του.

Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων για έργα ουσίας και όχι βιτρίνας, οι συμπράξεις με διάφορους φορείς για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες, οι διαδημοτικές και διαπεριφερειακές συνεργασίες με στόχο τις οικονομίες κλίμακας, η επένδυση στην τοπική ανάπτυξη (επιχειρηματικότητα, τουρισμός, πολιτισμός, τοπικά προϊόντα κτλ.), αλλά και η ενίσχυση των κοινωνικών δομών για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις συνέπειες της κρίσης είναι μόνο μερικοί από τους τομείς στους οποίους πρέπει να στραφεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Από την άλλη πλευρά, η προσέλκυση των επενδύσεων, η αξιοποίηση του  ανθρώπινου δυναμικού είναι το νέο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Η οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, δεδομένου ότι η άνοδος του επιπέδου δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προϋποθέτει και απαιτεί καλύτερες λειτουργικές υποδομές υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο και για το λόγο  αυτό αποτελεί κίνητρο για την αναβάθμιση των υποδομών.

Οι Δήμοι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, χρειάζεται να αναπτύξουν υποδομές  για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικές ενθάρρυνσης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να συμβάλλει στην ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μέσω της  στήριξης της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Συγκεκριμένα:

-Δημιουργία ενός ιδιαίτερα ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και συνεχείς προσπάθειες για προσέλκυση και άλλων επιχειρήσεων (υποδομές βιομηχανικών περιοχών,  οργανωμένη προβολή, υποστηρικτικές υπηρεσίες κλπ).

-Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, προκειμένου να προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήματα.

-Δημιουργία κοινών επιχειρήσεων δήμου- ιδιωτών (ΣΔΙΤ) όπου κάθε εταίρος θα συνεισφέρει με τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για τη βελτίωση των δημοτικών υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους των έργων, την αύξηση της απασχόλησης και συνολικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Μια τέτοια στρατηγική για την τοπική αυτοδιοίκηση –που θα θέτει στο επίκεντρο των πολιτικών της την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων– είναι «μονόδρομος» για τους εξής λόγους:

Για πάρα πολλά χρόνια το Ελληνικό δημόσιο θα αδυνατεί να ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του να ενισχύει την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να ασκεί κοινωνικές πολιτικές.

o Οι δημόσιες επενδύσεις και, κυρίως, για μικρά   δημοτικά έργα, θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες.

o Οι μεγάλες οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια έστω και για συγκρατημένες αυξήσεις των δημοτικών εσόδων.

Τα επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα (βιομηχανικές περιοχές)  πρέπει να  αποτελούν τον πόλο έλξης της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Πρόκειται για οργανωμένους χώρους που προσφέρουν όλες τις αναγκαίες υποδομές   και δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας αλλά ταυτόχρονα και τη μείωση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την αύξηση των εσόδων του Δήμου. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί ώστε τα βιοτεχνικά Πάρκα Ωραιοκάστρου και Νεοχωρούδας να γίνουν πόλος έλξης νέων επενδύσεων, αλλά και ισχυρών κινήτρων όσων επιχειρήσεων άντεξαν στα χρόνια της κρίσης. Και αυτό είναι ένα μόνο από όσα μπορεί και πρέπει να κάνει ένας μεγάλος δήμος όπως του Ωραιοκάστρου.

*Ο κ. Παντελής Σκαρλάτος είναι οικονομολόγος- επιχειρηματίας