ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ: Δρομολογώντας μια «πόλη που μαθαίνει»

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ A. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ*

Δρομολογώντας μια «πόλη που μαθαίνει»

Είναι κοινά αποδεκτό πως ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε πόλης είναι το ανθρώπινο κεφάλαιό της. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις των πολιτών έναντι των κοινωνικών εξελίξεων, είναι κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη μιας περιοχής.

Ως δράση προώθησης των αντίστοιχων ωφελημάτων για το σύνολο του πληθυσμού έχει προταθεί από την UNSECO η «Πόλη που μαθαίνει», δηλαδή, η υιοθέτηση μιας πολυσύνθετης τοπικής πολιτικής για την Δια Βίου Μάθηση (ΔΒΜ). Αυτό το μίγμα πολιτικής έχει φανεί πως ενισχύει την κοινωνική ένταξη, την οικονομική μεγέθυνση, την πολιτιστική ευημερία και την αειφορία μιας περιοχής.

Οι Αυτοδιοικητικές Αρχές, οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, αποδέχονται τη διαπίστωση ότι η ΔΒΜ αποτελεί το κλειδί για μια βιώσιμη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη στην τρέχουσα συγκυρία. Εξάλλου οι πολίτες οι οποίοι προσχωρούν στη φιλοσοφία της ΔΒΜ, είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την Οικονομία της Γνώσης και τον νέο ρόλο τους στην αγορά εργασίας.

Παρά τη δέσμευσή των κυβερνήσεων για τη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικών ΔΒΜ, το ρευστό κοινωνικό γίγνεσθαι απαιτεί δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Στις εν λόγω δράσεις θα εμπλακούν οι Αυτοδιοικητικές Αρχές αλλά και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συναρθρωμένες σε τοπικά εταιρικά σχήματα.

Οι υιοθετούμενες δράσεις θα προωθούν συνεργασίες, θα παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης, θα ενεργοποιούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς στο τοπικό επίπεδο και θα προωθούν τη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς από τη βασική έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακόμη τα εταιρικά αυτά σχήματα θα αναζωογονούν τη μάθηση στις οικογένειες και κοινότητες, θα προάγουν τη μάθηση στο εργασιακό περιβάλλον,  θα επεκτείνουν τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης, θα βελτιώσουν την ποιότητα και την αριστεία και θα εμπεδώνουν μια κουλτούρα ΔΒΜ.

Η ανάδειξη της περιοχής μας σε «Πόλη που Μαθαίνει» δεν είναι απλώς μια επιλογή ανάγκης στη σύγχρονη οικονομική ζωή.

Είναι, επιπλέον, και μια τοπική στρατηγική που θα συναντά με αξιώσεις το μέλλον.

Όχι μονάχα το δικό μας μέλλον. Αλλά κι εκείνο των παιδιών μας.

Μα και το μέλλον των δικών τους παιδιών.

* Ο κ. Θεόδωρος A. Κουτρούκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)