Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Κουπόνια Τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν για να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία έχουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της δράσης «Κουπόνια Τεχνολογίας» που είναι ήδη σε εξέλιξη. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να υποβληθούν έως τις 5 Ιουλίου, αλλά οι επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι φορέων πιέζουν να δοθεί παράταση.

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης –όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση- είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογία, Πληροφορική, Επικοινωνίες), για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.

Το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 3.125.000,00 ευρώ.

Να σημειωθεί δε ότι δημόσια δαπάνη της εν λόγω Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, σε επιλέξιμη δραστηριότητα, που διαθέτουν πριν την προκήρυξη της Δράσης (15/5/2019).

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην παρούσα Δράση θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά  ένα σύνολο υποχρεώσεων, βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

-Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

-Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ορίζονται στην πρόσκληση, τον οποίο ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει πριν την προκήρυξη της Δράσης (15/5/2019).

-Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, πριν την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης.

-Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης.

-Να λειτουργούν αποκλειστικά ως Α.Ε., ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή Ατομικές επιχειρήσεις και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

-Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

-Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης.

 

Το ποσοστό επιχορήγησης

Στο πλαίσιο της Δράσης χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό τουλάχιστον 5.000,00 ευρώ και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού!

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

  1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

       Servers, Ηλ. Υπολογιστές

       Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου& καλωδίωση

       Εξοπλισμόςγραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

       Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης

  1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

       Εφαρμογές γραφείου, antivirus, Εξειδικευμένα λογισμικά

       Ιστοσελίδα έως 2.500 ευρώ

       E-shop έως 4.500 ευρώ

  1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

       Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές έως 3.000 ευρώ

       Υπηρεσίες Digitalmarketing έως 1.000 ευρώ

       Υπηρεσίες μετάφρασης ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος έως 1.000 ευρώ

       Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων έως 2.000 ευρώ

 

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι αιτήσεις ήδη υποβάλλονται με ημερομηνία έναρξης την 4-6-2019 και ημερομηνία λήξης την 5-7-2019 και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Πλήρη Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας

Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις μη πλήρους υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας δικαιολογητικών η αίτησης απορρίπτεται.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Διεύθυνση: Oικισμός Λήδα Μαρία, 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, ΤΚ 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνα: 2310-480.000   Fax: 2310-480.003, Ε-mail: pepkm@e-kepa.gr, Ερωτήματα: pepkm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, www.kepa-anem.gr («Στείλε το ερώτημά σου») και διαδικτυακός τόπος: www.kepa-anem.gr, www.efepae.gr, www.espa.gr, www.pepkm.gr.)

Να σημειωθεί ότι στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους έχουν αναρτηθεί χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις με διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης καθώς και πρότυπο εγχειρίδιο υποβολής με χρήσιμο ενημερωτικό και βοηθητικό υλικό.