ΣΒΕ: Σεμινάριο (20/11) για την «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» στη Νάουσα- Στο επίκεντρο το κρασί και η αγροδιατροφή

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προσκαλεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με σκοπό την μεταφορά γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας. Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMBRACE» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 με 21:00 στο Meeting Room του Ξενοδοχείου Εσπερίδες Spa Hotel, στη Νάουσα.

Στο σεμινάριο θα παρουσιασθεί το έργο «EMBRACE» και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε αντικείμενα που σχετίζονται με την υιοθέτηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας και η πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον κλάδο της αγροδιατροφή.

Το έργο, αξιοποιώντας προηγούμενα μοντέλα και εργαλεία, θα προτείνει σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), ΜΜΕ και φορείς καινοτομίας, ένα σύνολο εργαλείων ικανών να εισαγάγουν την Αρχή και τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό χώρο: Κρασί και Αγροδιατροφή. Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες (ΜΜΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη Δημόσια Διοίκηση (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες) με τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους.

Η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
1. Εισαγωγή στην κυκλική Οικονομία,
2. Επιχειρηματικά μοντέλα – εργαλεία και μεθοδολογίες και
3. Εργαλειοθήκη Embrace.
Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας (Κ.Ο.)., και με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση αρχών της Κ.Ο. στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα, τους ομιλητές αλλά και τη δήλωση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Σοφία Πελαγίδου, Τηλ. 2310 539817, εσωτ.205, email:meletes@sbe.org.gr.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Παρατίθεται το πρόγραμμα της ημερίδας.

17:00 –17:30 Προσέλευση – εγγραφές
17:30 – 17:35 Χαιρετισμός
Δρ. Χρ. Ε. Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ
17:35 – 17:50 «Αγκαλιάζοντας» την Κυκλική Οικονομία»: το έργο “EMBRACE”
Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και
Μελετών ΣΒΕ

17:50- 20:20 Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Κυκλική Οικονομία
(Κ.Ο.)
 Όροι και ορισμοί Κ.Ο. / Έννοιες της Κ.Ο.
 Ευρωπαϊκή Ένωση και Σχέδιο Δράσης για την Κ.Ο.
 Ιεράρχηση αποβλήτων
 Μελέτες περίπτωσης

Εκπαιδευτική Ενότητα 2: Επιχειρηματικά μοντέλα – εργαλεία και
μεθοδολογίες
 Όροι και ορισμοί επιχειρηματικού μοντέλου
 Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου
 Καμβάς αξιακής πρότασης
 Καμβάς Persona

Εκπαιδευτική Ενότητα 3: Εργαλειοθήκη Embrace
 Εισαγωγή
 Επιλογή καταλληλότερων εργαλείων
 Περιγραφή εργαλείων Ecocanvas
 Τελικές συστάσεις
Νατάσα Κουφάκη, Σύμβουλος του έργου EMBRACE, «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»
20:20- 21:00 Συζήτηση / επόμενα βήματα συνεργασίας ΣΒΕ και επιχειρήσεων